Thursday, 19 November 2009

Anthony D. George, SJ

George, Anthony D. Svatantrapurva-kalatila dharmantarita Khristi vyaktinci atma-nivedane: Samajika ani vangmayina abhyasa. [Self-portraits of Christian converts of the pre-Independence period: A social and literary study.] Director: Dr Vasant Patankar. Mumbai: Mumbai Vidyapeetha, 2007. Pp. 324+12.

Anukrama - Table of Contents

1. Upodghata - 01

2. Maharashtratila prabodhana: parsvabhumi - 14

3. Sahityace 'sanskrtika vacana' ani atmacaritra - 73

4. Svatantra atmanivedane: svarupa ani cikitsa - 109
4.1 Prastivika
4.2 'Arunodaya' Baba Padmanji samiksatmakabhyasa
4.3 'Anubhavasamgraha' - Baba Padmanji: Samiksatmakabhyasa
4.4 'Pannasa varsantila kahi junya-navya gosti' - Dinkara Sankara Savarkara
4.5 'Ayusyaci kahani' - Dinkara Sankara Savarkara
4.6 'Majha asrayaca khadaka' - Raghavendra Gopala Nevasakara
4.7 'Majhi saksa' - Pandita Ramabai
4.8 'Eka vidyarthici saksa' - Narayana Vamana Tilaka
4.9 'Smrticitre' (Sampurna) - Laksmibai Tilaka
4.10 'Pandita Harse hyanca adhyatmika anubhava' - Sri N.L. Harse
4.11 'Isvari pacarana' (bhaga 1 ani bhaga 2) - Sri R.N. Harse ani Sou. Puspa Harse
4.12 Svatantra atmanivedane: niskarsa

5. Bhasantarita ani caritra-granthantuna upalabdha honari atmanivedane - 220
5.1 Prastavika
5.2 'Babaji Bakhara' - Rev. Hollis Reed
5.3 (Re.) Hari Ramchandra Khristi (Ahmednagara yethila Amerikana Misance pahilya mandalice palaka) yance caritra - (Re.) Appaji Bapuji
5.4 Re. Pha. Nehamya (Nilakanthasastri) Gore hyance sanksipta caritra - (Re.) Dinkara Sankara Savarkara
5.5 Re. Visnu Bhaskara Karmarkara yance caritra - Re. Tukarama Nathuji
5.6 (Re.) Ganpatrao Raghunatha Navalkara hyance caritra - (Re.) S.G. Navalkara
5.7 (Re.) Satoba Ranoji Ranabhise hyance sanksipta caritra - Miss A. Adelaide Brown
5.8 Satyasvikara athava Ramcandra Balaji Keskara yanca sanksipta vrttanta - Prabhaji Balaji Keskar
5.9 Sundarabai Pavara yance caritra ani karya - Kate Stawry
5.10 Re. Anandrao Hivale yance caritra - Dasaratha Vittala Kadama
5.11 Niskarsa

6. Amarathi dharmantarita vyaktinci atmanivedane - 279
6.1 Prastavana
6.2 'Majha dharmanubhava' - Re. Imambaksa Bava
6.3 'Eka sufine apalya prabhusa kase olakhile?' - Bishop John A. Subhan
6.4 'Mi ka Khristi jhalo?' - Lalmohan Patnaik
6.5 'Tyacya premala hastance kautalya' - Bhaktasingh Chhabra
6.6 Niskarsa
6.7 Marathi ani amarathi dharmantarita vyaktincya atmanivedananci tulanatmaka cikitsa

7. Upasamhara - 301
7.1 Prastavika
7.2 19ve sataka: Maharashtra sanskrtitila 'badaltya samajika-sankrtika ani vangmayina prerana'
7.3 Atmanivedanancya 'sanskrtika vacana' -tuna prakata honare 'atmacaritra' hya vangmayaprakarace nave svarupa va karya
7.4 Atmanivedanantuna vyakta honari maharastratiya sanskrtici prabodhanakalina 'mansikata' ani tice bhavi kalasathi labhnare lobhadana

Parisista / Sandarbhagrantha - 316

[Copy to be found in Divyadaan library]

No comments:

Post a Comment